หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ)
และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) หลักสูตร 6 ปี และหลักสูตร 5 ปี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
 
 
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
 
รหัส หลักสูตร จำนวนรับ
642901  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) 30
642902  หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) หลักสูตร 6 ปี 18
642903  หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) หลักสูตร 5 ปี ไม่เกิน 5 คน
 
ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
 
เอกสารประกอบการทำสัญญาเพื่อศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1. คำแนะนำการทำสัญญาเพื่อศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. สัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์
3. ตัวอย่างการกรอกรายละเอียดสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์
4. เอกสารประกอบการทำสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์
เอกสารประกอบการทำสัญญาเพื่อศึกษาสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1. สัญญาการเป็น นศ.ทพ.(หลักสูตรทวิภาษา)
2. ตัวอย่าง สัญญาการเป็นนศ.ทพ.ของผู้จบ ม. 6 บุคคลค้ำประกัน
3. ตัวอย่าง สัญญาการเป็นนศ.ทพ.ของผู้จบ ม. 6 ที่ดิน
4. A. หลักปฏิบัติในการทำสัญญาฯ
5. B. คำแนะนำในการตรวจสอบความถูกต้องของสัญญา
6. C การจัดเรียงหลักฐานในการทำสัญญาเป็นนักศึกษา
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจสุขภาพและสอบสัมภาษณ์
แบบฟอร์มการรายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์
 
หมายเหตุ 1) ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้มากกว่า 1 หลักสูตร ยกเว้น ผู้สมัครหลักสูตร
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) หลักสูตร 5 ปี สามารถเลือกได้
1 หลักสูตรเท่านั้น
  2) ให้ผู้สมัครเรียงลำดับหลักสูตรที่ต้องการเข้าศึกษามากที่สุดเป็นอันดับ 1
  3) สำหรับจำนวนรับของผู้สมัครหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) หลักสูตร 5 ปี ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ
 
 
ติดต่อสอบถาม:
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) โทร: 02-564-4440-9 ต่อ 1531 - 1534
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) โทร: 02-986-9213 ต่อ 7197
 
ข้อมูลการสมัคร
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือก/เงื่อนไข
การรับสมัคร
หลักฐานและเอกสารประกอบการสอบ
อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร
ปฏิทินการสมัครสอบ
การสอบสัมภาษณ์และประกาศผล
สมัครเข้าศึกษา
อื่นๆ / ประกาศ