สรุปตารางการใช้ห้องเรียนเพื่อการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำสัปดาห์

ระหว่างวันที่ 20 มี.ค 2566 ถึง 24 มี.ค 2566

ห้องเรียน / วัน-เวลาเรียนจันทร์
20 มี.ค 2566
อังคาร
21 มี.ค 2566
พุธ
22 มี.ค 2566
พฤหัสบดี
23 มี.ค 2566
ศุกร์
24 มี.ค 2566
เสาร์
25 มี.ค 2566
อาทิตย์
26 มี.ค 2566
อาคาร ปิยะชาติ
ห้องเรียนสถาบันสมทบ
ห้องเรียนสถาบันสมทบ 1
(สถาบันสมทบ 1)
 
รหัสวิชา: CMD711
เวลา: 12:30 - 15:00
ห้องเรียน: รพ.ยาสูบ ผ่าน MS Teams
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
รหัสวิชา: CMD711
เวลา: 13:00 - 15:00
ห้องเรียน: รพ.ยาสูบ ผ่าน MS Teams
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMD752
เวลา: 13:00 - 15:00
ห้องเรียน: รพ.ยาสูบ MS Teams
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
รหัสวิชา: CMD751
เวลา: 13:00 - 15:00
ห้องเรียน: มูลนิธิแพน
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
ชั้น 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม
A3028 ห้องกลุ่มย่อย 4
(A3028)
 
 
 
 
 
 
 
รหัสวิชา: CMD602
เวลา: 13:00 - 15:00
ห้องเรียน: A3028
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
 
 
A3029 (ห้องเรียนกลุ่มย่อย 5 )
(A3029)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ต่างคณะ
ห้องเรียนต่างคณะ
(ต่างคณะ)
 
 
 
 
 
 
 
 
รหัสวิชา: CMI 686
เวลา: 09:00 - 09:30
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMI 686
เวลา: 09:30 - 12:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMI 686
เวลา: 13:00 - 14:30
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMI 686
เวลา: 14:30 - 16:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMI712
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMI712
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 ห้องเรียนอื่นๆ :