สรุปตารางการใช้ห้องเรียนเพื่อการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ประจำสัปดาห์

ระหว่างวันที่ 28 พ.ย. 2565 ถึง 02 ธ.ค. 2565

ห้องเรียน / วัน-เวลาเรียนจันทร์
28 พ.ย. 2565
อังคาร
29 พ.ย. 2565
พุธ
30 พ.ย. 2565
พฤหัสบดี
01 ธ.ค. 2565
ศุกร์
02 ธ.ค. 2565
อาคาร ปิยะชาติ
ห้องเรียน / ห้องประชุม 230
(230)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้องเรียน / ห้องประชุม 231
(231)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชั้น 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม
ห้องเรียน 2 (CVS)
(CVS 2)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Digital Classroom (GI)
(Digital GI)
รหัสวิชา: CMM 033
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: Digital GI
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: CMM236
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: Digital GI
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: CMM236
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: Digital GI
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: CMM236
เวลา: 09:00 - 11:00
ห้องเรียน: Digital GI
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
ห้องประชุม CVS
(ห้องประชุม CVS)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CVS 1
(CVS 1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Simulation Lab 1 (OR)
(Lab 1 OR)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Simulation Lab 1 (ICU)
(Lab 1 ICU)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้องเรียน Skill Lab
(Skill Lab)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A3004
(A3004)
รหัสวิชา: MD 213
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: A3004
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMM236
เวลา: 15:00 - 15:30
ห้องเรียน: A3004
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: MD 213
เวลา: 09:00 - 11:00
ห้องเรียน: A3004
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: MD 213
เวลา: 13:00 - 13:30
ห้องเรียน: A3004
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: MD 213
เวลา: 13:30 - 16:00
ห้องเรียน: A3004
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMM221
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: A3004
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
 
A3011
(A3011)
รหัสวิชา: MD315
เวลา: 10:00 - 12:00
ห้องเรียน: A3011
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: MD315
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: A3011
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: MD315
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: A3011
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
รหัสวิชา: MD315
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: A3011
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: MD315
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: A3011
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
A3005
(A3005)
รหัสวิชา: CMM221
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: A3005
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMM221
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: A3005
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMM221
เวลา: 10:30 - 12:00
ห้องเรียน: A3005
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMM221
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: A3005
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: MD315
เวลา: 09:00 - 11:00
ห้องเรียน: A3005
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: MD315
เวลา: 11:00 - 12:00
ห้องเรียน: A3005
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: TU 106
เวลา: 13:30 - 16:30
ห้องเรียน: A3005
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: CMM221
เวลา: 13:00 - 15:00
ห้องเรียน: A3005
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: MD 213
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: A3005
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: MD 213
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: A3005
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
A3025 ห้องกลุ่มย่อย 1
(A3025)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A3028 ห้องกลุ่มย่อย 4
(A3028)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A3014
(Lab A3014)
 
รหัสวิชา: CMM 033
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: Lab A3014
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
 
 
 
 
A3026 (ห้องเรียนกลุ่มย่อย 2)
(A3026)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A3027 (ห้องเรียนกลุ่มย่อย 3 )
(A3027)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A3029 (ห้องเรียนกลุ่มย่อย 5 )
(A3029)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A3030 (ห้องเรียนกลุ่มย่อย 6)
(A3030)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A3031 (ห้องเรียนกลุ่มย่อย 7)
(A3031)
 
รหัสวิชา: MD 213
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: A3031
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
 
 
รหัสวิชา: MD315
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: A3031
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
A3032 (ห้องเรียนกลุ่มย่อย 8)
(A3032)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A3033 (ห้องเรียนกลุ่มย่อย 9)
(A3033)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A3034 (ห้องเรียนกลุ่มย่อย 10)
(A3034)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้องเรียน Teambase (B) (48คน)
(B-48 ที่นั่ง)
 
 
 
 
 
 
รหัสวิชา: CMM221
เวลา: 10:00 - 12:00
ห้องเรียน: B-48 ที่นั่ง
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
 
 
ห้องเรียน Teambase (A) (32คน)
(A-32 ที่นั่ง)
 
 
 
 
 
 
 
รหัสวิชา: CMM108
เวลา: 13:30 - 15:30
ห้องเรียน: A-32 ที่นั่ง
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
 
ห้องเรียน Teambase (AB) 80 คน
(AB-80 ที่นั่ง)
รหัสวิชา: CMN312
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: AB-80 ที่นั่ง
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMN412
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: AB-80 ที่นั่ง
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้องเรียน 4018
(4018)
 
รหัสวิชา: CMC 334
เวลา: 13:00 - 15:00
ห้องเรียน: 4018
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMC339
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: 4018
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMC 333
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: 4018
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
 
 
ห้องเรียน 4003
(4003)
 
 
 
 
 
 
รหัสวิชา: SC142
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: 4003
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
 
 
ต่างคณะ
ห้องเรียนต่างคณะ / ไม่ใช่ห้องเรียน 1
(ต่างคณะ)
 
 
 
 
 
 
รหัสวิชา: CMM103
เวลา: 09:30 - 12:30
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: CMM221
เวลา: 10:00 - 12:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
ห้องเรียนต่างคณะ / ไม่ใช่ห้องเรียน 2
(ต่างคณะ)
 
รหัสวิชา: TU108
เวลา: 13:30 - 16:30
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้องเรียนต่างคณะ / ไม่ใช่ห้องเรียน 3
(ต่างคณะ)
 
 
 
 
 
 
รหัสวิชา: CMN412
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: CMN412
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
ห้องเรียนต่างคณะ / ไม่ใช่ห้องเรียน 4
(ต่างคณะ)
 
 
รหัสวิชา: CMN412
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMN412
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMN412
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
 
ห้องเรียนต่างคณะ / ไม่ใช่ห้องเรียน 5
(ต่างคณะ)
 
รหัสวิชา: CMN313
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMN313
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMN312
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMN313
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
รหัสวิชา: CMN312
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMN412
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMN312
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
ห้องเรียนต่างคณะ/ไม่ใช่ห้องเรียน (กิจการนักศึกษา)
(ต่างคณะ (งานกิจ))
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้องเรียนต่างคณะ
(ต่างคณะ)
 
 
 
รหัสวิชา: CMM236
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
 
รหัสวิชา: CMM236
เวลา: 11:00 - 12:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMM236
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 ห้องเรียนอื่นๆ :