สรุปตารางการใช้ห้องเรียนเพื่อการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ประจำสัปดาห์

ระหว่างวันที่ 27 มิ.ย 2565 ถึง 01 ก.ค. 2565

ห้องเรียน / วัน-เวลาเรียนจันทร์
27 มิ.ย 2565
อังคาร
28 มิ.ย 2565
พุธ
29 มิ.ย 2565
พฤหัสบดี
30 มิ.ย 2565
ศุกร์
01 ก.ค. 2565
อาคาร ปิยะชาติ
ห้องเรียน / ห้องประชุม 231
(231)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชั้น 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม
ห้องเรียน 2 (CVS)
(CVS 2)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Digital Classroom (GI)
(Digital GI)
รหัสวิชา: CMC 471
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: Digital GI
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
 
รหัสวิชา: CMC 471
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: Digital GI
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMC 471
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: Digital GI
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
ห้องประชุม CVS
(ห้องประชุม CVS)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CVS 1
(CVS 1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Simulation Lab 1 (OR)
(Lab 1 OR)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Simulation Lab 1 (ICU)
(Lab 1 ICU)
 
รหัสวิชา: CMC 471
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: Lab 1 ICU
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMC 471
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: Lab 1 ICU
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMC 471
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: Lab 1 ICU
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
รหัสวิชา: CMC 471
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: Lab 1 ICU
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMC 471
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: Lab 1 ICU
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
ห้องเรียน Skill Lab
(Skill Lab)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A3004
(A3004)
 
 
 
 
รหัสวิชา: CMC473
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: A3004
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
 
A3011
(A3011)
รหัสวิชา: MD311
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: A3011
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: MD311
เวลา: 10:00 - 12:00
ห้องเรียน: A3011
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
รหัสวิชา: MD311
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: A3011
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: MD311
เวลา: 10:00 - 12:00
ห้องเรียน: A3011
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: MD311
เวลา: 14:00 - 16:00
ห้องเรียน: A3011
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
A3005
(A3005)
รหัสวิชา: CMM 203
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: A3005
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: MD 201
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: A3005
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: MD 201
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: A3005
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMM 203
เวลา: 10:00 - 11:00
ห้องเรียน: A3005
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMM 203
เวลา: 11:00 - 12:00
ห้องเรียน: A3005
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: MD 201
เวลา: 10:00 - 11:00
ห้องเรียน: A3005
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: MD 201
เวลา: 11:00 - 12:00
ห้องเรียน: A3005
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMM 203
เวลา: 13:00 - 15:00
ห้องเรียน: A3005
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: MD 201
เวลา: 13:00 - 15:00
ห้องเรียน: A3005
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMM 203
เวลา: 10:00 - 12:00
ห้องเรียน: A3005
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: MD 201
เวลา: 10:00 - 12:00
ห้องเรียน: A3005
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMM 203
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: A3005
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
รหัสวิชา: CMM 203
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: A3005
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: MD 201
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: A3005
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
A3025 ห้องกลุ่มย่อย 1
(A3025)
 
 
 
 
 
 
รหัสวิชา: CMM 203
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: A3025
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
 
 
A3028 ห้องกลุ่มย่อย 4
(A3028)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A3014
(Lab A3014)
 
รหัสวิชา: MD311
เวลา: 13:00 - 17:00
ห้องเรียน: Lab A3014
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: MD311
เวลา: 13:00 - 17:00
ห้องเรียน: Lab A3014
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
 
 
รหัสวิชา: MD311
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: Lab A3014
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
 
A3026 (ห้องเรียนกลุ่มย่อย 2)
(A3026)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A3027 (ห้องเรียนกลุ่มย่อย 3 )
(A3027)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A3029 (ห้องเรียนกลุ่มย่อย 5 )
(A3029)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A3030 (ห้องเรียนกลุ่มย่อย 6)
(A3030)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A3031 (ห้องเรียนกลุ่มย่อย 7)
(A3031)
 
 
 
 
รหัสวิชา: MD311
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: A3031
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: MD 201
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: A3031
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
 
 
A3032 (ห้องเรียนกลุ่มย่อย 8)
(A3032)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A3033 (ห้องเรียนกลุ่มย่อย 9)
(A3033)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A3034 (ห้องเรียนกลุ่มย่อย 10)
(A3034)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้องเรียน Teambase (1) (48คน)
(Teambase (1))
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้องเรียน Teambase (2) (32คน)
(Teambase (2))
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้องเรียน Teambase (1-2) 80 คน
(Teambase (1-2))
 
 
 
 
 
 
 
รหัสวิชา: CMM 203
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: Teambase (1-2)
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMM 203
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: Teambase (1-2)
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
ห้องเรียน 4018
(4018)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ต่างคณะ
ห้องเรียนต่างคณะ / ไม่ใช่ห้องเรียน 1
(ต่างคณะ)
 
 
 
 
รหัสวิชา: CMC 471
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: MD311
เวลา: 12:00 - 12:30
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: MD311
เวลา: 12:00 - 12:30
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
ห้องเรียนต่างคณะ / ไม่ใช่ห้องเรียน 2
(ต่างคณะ)
 
 
 
 
 
รหัสวิชา: CMC 471
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
 
รหัสวิชา: MD 201
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
ห้องเรียนต่างคณะ / ไม่ใช่ห้องเรียน 3
(ต่างคณะ)
 
 
 
 
 
 
 
รหัสวิชา: MD 201
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
ห้องเรียนต่างคณะ / ไม่ใช่ห้องเรียน 4
(ต่างคณะ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้องเรียนต่างคณะ / ไม่ใช่ห้องเรียน 5
(ต่างคณะ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้องเรียนต่างคณะ/ไม่ใช่ห้องเรียน (กิจการนักศึกษา)
(ต่างคณะ (งานกิจ))
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้องเรียนต่างคณะ/ไม่ใช่ห้องเรียน (4018)
(4018)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้องเรียนต่างคณะ
(ต่างคณะ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ห้องเรียนอื่นๆ :