วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่ผลิตนักศึกษาแพทย์ จึงตระหนักถึงความสำคัญของการสอบเพื่อประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมแพทยสภา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ. 2555 โดยเล็งเห็นความจำเป็นอย่างยิ่งของการเตรียมความพร้อมในการจัดทบทวนความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน (ระดับปรีคลินิก) ให้กับนักศึกษาแพทย์ทุกสถาบันที่ต้องการเตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา ในเดือนเมษายนของทุกปี
 
 
   วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์จึงจัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภาระบบอนนไลน์ โดยคณาจารย์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน ในการจัดอบรมจะจัดในลักษณะลงทะเบียนและเรียนในระบบออนไลน์ โดยโครงการได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาแพทย์ผู้ที่สนใจจากภายในและภายนอกสถาบันได้ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว ทำให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้และทบทวนวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานได้ตลอดเวลาสอดคล้องกับการเรียนรู้ในทศวรรษที่ 21 ทั้งนี้การจัดโครงการฯ ดังกล่าว จะบรรลุเป้าหมายได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่มาอบรมให้ความรู้ อาจารย์ผู้จัดการและดูแลระบบการเรียนรู้ออนไลน์ รวมทั้งนักศึกษาแพทย์ที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งทำให้เกิดประสิทธิภาพทางการศึกษาสูงสุด ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตามลิงค์ที่ปรากฎด้านล่าง
 
 
  • ลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2563
  • โทรศัพท์ 0 2564 4440 ต่อ 4465 , 4243
 

Application for: