Schedule

CICM 2024 Aesthetic Dermatology Conference: Fundamental to Future

Get More Info

Registration

Details of registration fees and
registration to attend conferences

Get More Info

Venue

Venue of CICM 2024 Aesthetic Dermatology Conference.

Get More Info

CICM 2024


Aesthetic
Dermatology
"Fundamental 
to Future"

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาความรู้และทักษะด้านตจวิทยาเพื่อนำไปปรับใช้กับผู้ป่วย การพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่าง ๆ เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องพัฒนาให้มีความก้าวหน้า และทันสมัยตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ด้านตจวิทยา มีจุดเด่นที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่นิยมของแพทย์เป็นอย่างยิ่ง

โดยการประชุมวิชาการนี้ได้เรียนเชิญวิทยากรจากสถาบันที่มีชื่อเสียงต่าง ๆ ที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญระดับนานาชาติในด้านแพทยศาสตรศึกษา มาให้ความรู้ในวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2567 ซึ่งเป็นการอบรมในลักษณะการบรรยายให้ความรู้ด้านตจวิทยา พร้อมทั้งกำหนดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านกายวิภาคศาสตร์ (Cadaver Workshop) ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการทำหัตถการรักษาผู้ป่วย อีกด้วย

Official Language : Thai

วัตถุประสงค์

ได้รับความรู้ ทักษะ และ update ความรู้ด้านตจวิทยา

ได้รับความรู้และทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์ส่วนใบหน้า (facial anatomy) ในการทำหัตถการพื้นฐาน

ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายงานวิชาการและงานวิจัย

กระตุ้นและส่งเสริมให้ได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ ด้านตจวิทยา

ระยะเวลาในการจัดประชุมวิชาการ

วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2567

สถานที่ The Berkeley Hotel Pratunam

วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2567

สถานที่ อาคารศูนย์ฝึกทักษะทางการแพทย์ธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

วิธีดำเนินการ

บรรยายโดยวิทยากร (Lecture) - Day 1

อบรมเชิงปฏิบัติการ Cadver Workshop และ Live-demonstration - Day 2

กลุ่มเป้าหมายและคุณสมบัติ

แพทย์ที่สนใจด้าน dermatology และ aesthetic medicine

แพทย์จบใหม่

แพทย์ที่อยู่ระหว่างการศึกษาหรือฝึกอบรม

แพทย์ที่ต้องการอัพเดทความรู้

Highlight Speaker


Faculty