คู่มือระบบงานต่าง ๆ Data Dict Ralation
รายงานรายละเอียดดัชนี2553 คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
รายงานรายละเอียดดัชนี2552 คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
รายงานภาระงานฝั่งหัวหน้า คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
ระบบงานกิจการนักศึกษา คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
ระบบงานบริการการศึกษา ป.ตรี คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
ระบบโครงการบัณฑิตศึกษา คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
ระบบงานวิจัย คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
ระบบคลังและพัสดุ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
ระบบฐานข้อมูลการพัฒนาบุคลากร คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
ระบบภาระงานอาจารย์ภายในภาควิชา คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
ระบบบริการสังคม คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
ระบบงานแผนและพัฒนาคุณภาพ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
ระบบงานแผนและพัฒนาคุณภาพ(หน่วยงาน) คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
ระบบงานเทคโนโลยีทางการศึกษา คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
ระบบจัดทำรายงานดัชนีชี้วัดคุณภาพ กพร. คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
ระบบบริหารงานทั่วไป คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
ระบบประเมินรายปีบุคลากรสายสนับสนุน คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร ส่วนภาระงาน หัวข้องานวิจัย คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
ระบบบุคคล (PMIS) หัวข้อ ประเมิน / ต่อสัญญา คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
ระบบฐานข้อมูลแพทย์ประจำบ้าน คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร แพทย์สาย ข คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
ระบบจัดการข้อมูลความคิดเห็น Portfolio นักศึกษา วิชา พศ.100 - 500 คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
ระบบครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติงานวิจัย คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
ระบบSkill lab คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
ระบบสื่อการสอนพยาธิวิทยา คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
ระบบขอใช้บริการรถคณะฯออนไลน์ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
ระบบขอใช้บริการห้องประชุม/ห้องเรียนออนไลน์ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
ระบบตารางสอน คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
ระบบบริการ งานเทคโนฯ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
ระบบภาระงานอาจารย์ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
ระบบฐานข้อมูลขาดลา มาสาย คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
ระบบขอใช้บริการงานวิจัย คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
ระบบงานสร้างเสริมสุขภาพ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
ระบบฐานข้อมูลจริยธรรมงานวิจัย คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
ระบบบริหารงบประมาณ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
ระบบห้องสมุดงานวิจัย คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
ระบบงานบุคคล (pmis) คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร(profile) คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
ระบบบริหารแผนงาน 5 ปี คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
ระบบบริหารแผนการรับนักศึกษา 5 ปี คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
รายงานภาระงาน ฝั่งหัวหน้า สาย ข คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
ระบบภาระงานอาจารย์ภายในภาควิชา สาย ข คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
ระบบงานบุคคล สาย ข คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
ระบบตารางสอน สาย ข คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
ฐานข้อมูลการเรียนการสอนเพื่อการบริหารบุคคลและกิจการนักศึกษา คลิกที่นี่
จัดทำระบบ Back up ฐานข้อมูล คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
คู่มือผู้ดูแลระบบ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
หมายเหตุ สัญลักษณ์ ใช้แทน Microsoft Office Excel
หมายเหตุ สัญลักษณ์ ใช้แทน Adobe Acrobat
 
Chulabhorn International College of Medicine at Thammasat University 95 Paholyotin RD Klonglung, Pathumthani Thailand 12120