สัปดาห์นี้สัปดาห์หน้า

 

สรุปตารางสอน เฉพาะบันทึกการสอน

ระหว่างวันที่ 25 ก.ย. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2566

ห้องเรียน / วัน-เวลาเรียนจันทร์
25 ก.ย. 2566
อังคาร
26 ก.ย. 2566
พุธ
27 ก.ย. 2566
พฤหัสบดี
28 ก.ย. 2566
ศุกร์
29 ก.ย. 2566
เสาร์
30 ก.ย. 2566
อาคาร ปิยะชาติ
ห้องเรียน / ห้องประชุม 230
(230)
 
 
รหัสวิชา: CMM038
เวลา: 09:00 - 09:30
ห้องเรียน: 230
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMM038
เวลา: 09:30 - 11:30
ห้องเรียน: 230
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
รหัสวิชา: CMM038
เวลา: 10:00 - 12:00
ห้องเรียน: 230
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMM038
เวลา: 13:00 - 15:00
ห้องเรียน: 230
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
ชั้น 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม
Digital Classroom (GI)
(Digital GI)
รหัสวิชา: CMM032
เวลา: 09:00 - 11:00
ห้องเรียน: Digital GI
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: CMM032
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: Digital GI
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
รหัสวิชา: CMM032
เวลา: 09:00 - 10:30
ห้องเรียน: Digital GI
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMM032
เวลา: 13:00 - 15:00
ห้องเรียน: Digital GI
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
A3004
(A3004)
รหัสวิชา: MD 212
เวลา: 09:00 - 10:30
ห้องเรียน: A3004
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: MD 212
เวลา: 09:00 - 10:30
ห้องเรียน: A3004
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: MD 212
เวลา: 09:00 - 10:30
ห้องเรียน: A3004
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: MD 212
เวลา: 13:00 - 14:00
ห้องเรียน: A3004
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: MD 212
เวลา: 09:00 - 10:30
ห้องเรียน: A3004
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
 
A3011
(A3011)
รหัสวิชา: MD312
เวลา: 09:00 - 11:00
ห้องเรียน: A3011
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: MD312
เวลา: 13:00 - 15:00
ห้องเรียน: A3011
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
รหัสวิชา: MD312
เวลา: 09:00 - 11:00
ห้องเรียน: A3011
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: MD312
เวลา: 11:00 - 12:00
ห้องเรียน: A3011
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: MD300
เวลา: 12:00 - 15:00
ห้องเรียน: A3011
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: MD312
เวลา: 09:00 - 10:00
ห้องเรียน: A3011
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: MD312
เวลา: 10:00 - 12:00
ห้องเรียน: A3011
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: MD300
เวลา: 12:00 - 15:00
ห้องเรียน: A3011
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: MD312
เวลา: 09:00 - 10:00
ห้องเรียน: A3011
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: MD312
เวลา: 10:00 - 11:00
ห้องเรียน: A3011
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
A3005
(A3005)
 
รหัสวิชา: cmm 218
เวลา: 13:00 - 15:00
ห้องเรียน: A3005
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: cmm 218
เวลา: 09:00 - 10:30
ห้องเรียน: A3005
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: cmm 218
เวลา: 10:30 - 12:00
ห้องเรียน: A3005
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: cmm 218
เวลา: 09:00 - 10:30
ห้องเรียน: A3005
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: cmm 218
เวลา: 10:30 - 11:30
ห้องเรียน: A3005
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMM222
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: A3005
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: cmm 218
เวลา: 09:00 - 10:30
ห้องเรียน: A3005
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: cmm 218
เวลา: 10:30 - 12:00
ห้องเรียน: A3005
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
 
A3030 (ห้องเรียนกลุ่มย่อย 6)
(A3030)
รหัสวิชา: CMB 602
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: A3030
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
รหัสวิชา: CMB 602
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: A3030
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: CMB 602
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: A3030
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
 
ห้องเรียน 4018
(4018)
 
 
รหัสวิชา: CMC 334
เวลา: 10:00 - 12:00
ห้องเรียน: 4018
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMC 333
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: 4018
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMC 337
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: 4018
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
รหัสวิชา: CMC332
เวลา: 09:00 - 11:00
ห้องเรียน: 4018
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
ห้องเรียนสถาบันสมทบ
ห้องเรียนสถาบันสมทบ 1
(สถาบันสมทบ 1)
 
รหัสวิชา: CMD613
เวลา: 13:00 - 15:00
ห้องเรียน: แบบออนไลน์ ผ่าน MS Teams
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
รหัสวิชา: CMD603
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: มูลนิธิแพน ผ่าน Webex
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMD601
เวลา: 14:30 - 16:30
ห้องเรียน: รพ.ยาสูบ บันทึกผ่าน MS Teams
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMD612
เวลา: 12:30 - 14:30
ห้องเรียน: รพ.ยาสูบ บันทึกผ่าน MS Teams
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
รหัสวิชา: CMD753
เวลา: 09:30 - 11:00
ห้องเรียน: รพ.ยาสูบ บันทึกผ่าน MS Teams
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
ต่างคณะ
ห้องเรียนต่างคณะ
(ต่างคณะ)
 
 
 
 
 
 
 
 
รหัสวิชา: CMI603
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMI603
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMI603
เวลา: 09:00 - 10:30
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMI603
เวลา: 10:30 - 12:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMI603
เวลา: 13:00 - 14:30
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
ห้องเรียนต่างคณะ / ไม่ใช่ห้องเรียน 4
(ต่างคณะ)
 
 
รหัสวิชา: CMN111
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ